שיטות להערכת שווי חברות

money-scales

שיטות להערכת שווי חברות – פוסט שלישי – NAV, מכפילים, השוואה לעסקאות דומות

שם הכותב: תאריך: 16 ספטמבר 2014

שיטת השווי הנכסי הנקי ׁ(NAV) שיטת השווי הנכסי הנקי (NAV – Net Asset Valueׂׂ) מתבססת על שווי נכסי החברה/העסק בניכוי התחייבויותיה, כפי שהם משתקפים במאזן העסק/החברה.  בשיטת השווי הנכסי נעריך את שוויה של החברה ע"פ הערך הכלכלי של הנכסים וההתחייבויות הקיימים במאזן. נבצע אומדן של הערך הכלכלי של הנכסים וההתחייבויות שללקריאת הפוסט המלא

שייך לנושאים: כללי
שווי חברות

שיטות להערכת שווי חברות ועסקים – פוסט שני – שיטת DCF

שם הכותב: תאריך: 09 ספטמבר 2014

שיטת היוון תזרימי המזומנים היא הגישה הרווחת והמקובלת כיום בתחום הערכות השווי. ההנחה הכלכלית היסודית הקיימת בבסיס השיטה היא הנחת עסק חי (Going Concern). לצורך הניתוח בשיטת DCF יש לבנות מודל המעריך שיעורי גידול חזויים של משתנים שונים כמו שיעור צמיחה בהכנסות, אחוז רווח גולמי משוער וכיו"ב, תוכניות השקעות, צרכי הון חוזרלקריאת הפוסט המלא

שייך לנושאים: כללי