מכפילים

money-scales

שיטות להערכת שווי חברות – פוסט שלישי – NAV, מכפילים, השוואה לעסקאות דומות

שם הכותב: תאריך: 16 ספטמבר 2014

שיטת השווי הנכסי הנקי ׁ(NAV) שיטת השווי הנכסי הנקי (NAV – Net Asset Valueׂׂ) מתבססת על שווי נכסי החברה/העסק בניכוי התחייבויותיה, כפי שהם משתקפים במאזן העסק/החברה.  בשיטת השווי הנכסי נעריך את שוויה של החברה ע"פ הערך הכלכלי של הנכסים וההתחייבויות הקיימים במאזן. נבצע אומדן של הערך הכלכלי של הנכסים וההתחייבויות שללקריאת הפוסט המלא

שייך לנושאים: כללי
Financial Report

שיטות להערכת שווי חברות ועסקים – מבוא

שם הכותב: תאריך: 02 ספטמבר 2014

מטרת הערכת שווי נועדה בעיקרה לשם השגת תשואה טובה יותר למשקיעים משני סוגים עיקריים: א. פירמות ויחידים המבקשים לרכוש שליטה בחברה או בעסק. ב. הגופים המוסדיים אשר הינם המשקיעים הדומיננטיים כיום בשוק ההון. בשנים האחרונות הצורך בהערכות שווי גבר במידה ניכרת בשל היקף השימוש ההולך וגדל בהערכות שווי לצרכי דיווח כספי.לקריאת הפוסט המלא

שייך לנושאים: כללי