אורי גלאור

אורי גלאור
אורי גלאור, רו"ח בוגר MBA מצטיין במנהל עסקים התמחות מימון. בוגר תואר ראשון במנהל עסקים התמחות חשבונאות במסלול האקדמי המכללה למנהל. סטודנט במסלול השלמה למחקרי עם תזה במסלול האקדמי, המכללה למנהל. בעברו היה שחיין תחרותי עם מדליות בתחרויות ארציות שאף ייצג את המכללה במהלך התואר הראשון באליפויות אס"א עם זכייה במדליות. בוגר קורסים להכשרת מנהלי סיכונים (CRO), בוגר לימודי תעודה בניהול סיכונים, מוסמך בניהול סיכונים מטעם האיגוד הישראלי למנהלי סיכונים, ובוגר קורס מבקרי מערכות מידע ממוחשבות. אורי מתעניין בעיקר בתחומים של שוק ההון, ניתוח טכני, הערכות שווי וניהול סיכונים.
fin_accounting
תקנות גושן /ה- SOX הישראלי – ISOX

תקנות גושן /ה- SOX הישראלי – ISOX

שם הכותב: תאריך: 21 יולי 2015

מבוא חוק סרבנס אוקסלי חוקק בשנת 2002 ׁ((Sarbanes–Oxley Act of 2002 בעקבות קריסת חברות הענק כגון: אנרון, וורלדקום ועוד, עקב אי סדרים כספיים ותרמיות חשבונאיות. מטרתו העיקרית של החוק  הינה להעלות את רמת אמון המשקיעים, ה-SOX משפר את תפקוד ועדת הביקורת, משפר את התקשורת בין רואי חשבון ומנהלים, מגביר אתלקריאת הפוסט המלא

שייך לנושאים: כללי, מימון, שוק ההון
money-scales
שיטות להערכת שווי חברות – פוסט שלישי – NAV, מכפילים, השוואה לעסקאות דומות

שיטות להערכת שווי חברות – פוסט שלישי – NAV, מכפילים, השוואה לעסקאות דומות

שם הכותב: תאריך: 16 ספטמבר 2014

שיטת השווי הנכסי הנקי ׁ(NAV) שיטת השווי הנכסי הנקי (NAV – Net Asset Valueׂׂ) מתבססת על שווי נכסי החברה/העסק בניכוי התחייבויותיה, כפי שהם משתקפים במאזן העסק/החברה.  בשיטת השווי הנכסי נעריך את שוויה של החברה ע"פ הערך הכלכלי של הנכסים וההתחייבויות הקיימים במאזן. נבצע אומדן של הערך הכלכלי של הנכסים וההתחייבויות שללקריאת הפוסט המלא

שייך לנושאים: כללי
שווי חברות
שיטות להערכת שווי חברות ועסקים – פוסט שני – שיטת DCF

שיטות להערכת שווי חברות ועסקים – פוסט שני – שיטת DCF

שם הכותב: תאריך: 09 ספטמבר 2014

שיטת היוון תזרימי המזומנים היא הגישה הרווחת והמקובלת כיום בתחום הערכות השווי. ההנחה הכלכלית היסודית הקיימת בבסיס השיטה היא הנחת עסק חי (Going Concern). לצורך הניתוח בשיטת DCF יש לבנות מודל המעריך שיעורי גידול חזויים של משתנים שונים כמו שיעור צמיחה בהכנסות, אחוז רווח גולמי משוער וכיו"ב, תוכניות השקעות, צרכי הון חוזרלקריאת הפוסט המלא

שייך לנושאים: כללי
Financial Report
שיטות להערכת שווי חברות ועסקים – מבוא

שיטות להערכת שווי חברות ועסקים – מבוא

שם הכותב: תאריך: 02 ספטמבר 2014

מטרת הערכת שווי נועדה בעיקרה לשם השגת תשואה טובה יותר למשקיעים משני סוגים עיקריים: א. פירמות ויחידים המבקשים לרכוש שליטה בחברה או בעסק. ב. הגופים המוסדיים אשר הינם המשקיעים הדומיננטיים כיום בשוק ההון. בשנים האחרונות הצורך בהערכות שווי גבר במידה ניכרת בשל היקף השימוש ההולך וגדל בהערכות שווי לצרכי דיווח כספי.לקריאת הפוסט המלא

שייך לנושאים: כללי
COSO
מודל ה-COSO ERM נקודות ליישום המודל – פוסט שני

מודל ה-COSO ERM נקודות ליישום המודל – פוסט שני

שם הכותב: תאריך: 14 מאי 2014

ה-COSO פרסם ב-2004 את המתווה שלו לניהול סיכונים, זאת ללא קשר לגודל או מיקוד הארגון המסוים, מודל מקובל באופן גורף לדיון והערכת מאמצי ניהול הסיכונים. מטרת המודל: שיפור הדיווח הכספי בארגון, על מנת להגדיל את האפשרות לאיתור מוקדם ו/או למנוע תרמיות בדיווחים הכספיים. אפשרות לזהות גורמים להונאה בדיווחים פיננסיים, על מנתלקריאת הפוסט המלא

שייך לנושאים: כללי
COSO
מודל ה-COSO ERM מנין הגיע הצורך, ולאיזה מטרה הוא משמש – פוסט ראשון

מודל ה-COSO ERM מנין הגיע הצורך, ולאיזה מטרה הוא משמש – פוסט ראשון

שם הכותב: תאריך: 14 מאי 2014

בשנת 1992 הופץ ע"י ה-COSO מודל מובנה של הבקרה הפנימית. מודל COSO, הוא מודל שאותו מיישמות רוב החברות הנדרשות לעמוד בדרישות רגולטוריות בהקשר לדיווח כספי וגילוי. ניהול סיכונים מוגדר לפי COSO כתהליך מובנה המאפשר זיהוי והערכת סיכונים וזאת לצורך גיבוש ויישום דרכי התמודדות עימם על מנת להבטיח את השגת היעדים.לקריאת הפוסט המלא

שייך לנושאים: כללי