Moshe Israel

Financial-Risk-Management-2
מה זה ניהול סיכונים פיננסיים, והאם זה עובד?

מה זה ניהול סיכונים פיננסיים, והאם זה עובד?

שם הכותב: תאריך: 25 מרץ 2014

הסביבה העסקית מאופיינת מטבעה בתנאי אי וודאות ומורכבות גבוהה, כמענה לכך התפתח תחום ניהול סיכונים פיננסיים העוסק בקביעת מדיניות והגדרת הפעולות שעל חברה לנקוט כדי להגן על עצמה מפני סיכון ואי הוודאות שבסיכוני אשראי, סיכוני שוק וסיכוני מטבע כגון: תנודות בשערי חליפין, שינויים במחירי סחורות, שערי ריבית ומדדים. חברות, רגולציה ושאר ירקות… ברחבילקריאת הפוסט המלא

שייך לנושאים: כללי