שם הכותב: תאריך: 02 ספטמבר 2014

מטרת הערכת שווי נועדה בעיקרה לשם השגת תשואה טובה יותר למשקיעים משני סוגים עיקריים:

א. פירמות ויחידים המבקשים לרכוש שליטה בחברה או בעסק.

ב. הגופים המוסדיים אשר הינם המשקיעים הדומיננטיים כיום בשוק ההון.

בשנים האחרונות הצורך בהערכות שווי גבר במידה ניכרת בשל היקף השימוש ההולך וגדל בהערכות שווי לצרכי דיווח כספי.

השימוש בהערכות שווי לצרכי דיווח כספי בשנים האחרונות נבע עקב המעבר לתקינה החשבונאית הבינלאומית – IFRS. בישראל חלה חובת עריכת דוחות כספיים לפי כללי חשבונאות בינלאומיים על ישויות הכפופות לחוק ניירות ערך.

ע"פ התקינה החשבונאית הבינלאומית יש לעשות הערכות שווי לצרכי דיווח כספי למשל לצורך בדיקה של ירידת ערך נכסים. בדיקה של ירידת ערכי נכסים אמורה להתבצע לפי ה-IFRS אחת לשנה או בתדירות גבוהה יותר במידה וקיימים סימנים המצביעים על ירידה בערכו.

 

 

קיימות כיום מספר שיטות עיקריות להערכת שווי כלכלי של חברות ועסקים (שעליהן ארחיב בפוסטים הבאים):

1)       שיטת היוון תזרימי המזומנים (DCF-Discounted Cash Flowׂ).

2)       שיטת השווי הנכסי הנקי (NAV- Net Asset Valueׂ).

3)       שיטת המכפילים.

4)       שיטת ההשוואה לעסקאות דומות.

ראשית יש לציין שהערכת שווי היא לא מדע מדויק, אבל היא אמורה לשקף בצורה סבירה והוגנת בזמן מסוים על בסיס מסד נתונים קיים, הערכות, הנחות יסוד, ותחזיות שנקבעו את השווי הכלכלי של החברה או העסק. קיימות מספר שיטות אנליטיות להערכת השווי הכלכלי של חברה, אשר עשויות להניב תוצאות שונות. שילוב של מספר שיטות שונות הוא הדרך הטובה ביותר לקבוע תחום ערכים סביר לקביעת שווי החברה. על מנת שהערכת שווי לא תלקה בחסר מומלץ לעשות שימוש  במידע פנימי מהחברה המחייב שיתוף פעולה של הנהלת הפירמה עם זאת גם שיתוף פעולה מלא מצד הפירמה והנהלתה אינו מייתר את הצורך בניתוח השוק והענף (בדיקת הנתונים, השגת מקורות מידע ותחזיות אלטרנטיביות נוספות).

השיטה  העיקרית הנמצאת בשימוש, בה מוערכת פעילות כעסק חי הינה שיטת היוון תזרימי המזומנים (DCF).  בית המשפט החליט בשנים האחרונות לאמץ את עמדת השופט יורם דנצינגר שקבע כי שיטת היוון  תזרים המזומנים הינה השיטה המועדפת להערכת שווי חברה. ע"פ דנצינגר: "הבחירה בשיטה זו משקפת את המעבר משיטות הערכה שמרניות המבוססות על נתוני העבר (כגון שיטת שווי השוק, שיטת השווי הנכסי או שיטת ה־Delaware block המשוקללת) לשיטת הערכה מודרנית הצופה פני עתיד. שיטת ה־DCF  מעריכה את החברה על פי תזרים המזומנים המהוון של נכסיה הנוכחיים, כמו גם על פי תזרים המזומנים המהוון שהיו מייצרות הזדמנויות ההשקעה העתידיות שלה". לפי דנציגר, אין להתחשב רק בנתוני עבר, אלא גם ברווחים הצפויים מהשקעותיה העתידיות של החברה. זאת, אלא אם מצא בית המשפט כי הנתונים והמאפיינים של המקרה שלפניו מצדיקים יישום שיטת הערכה אחרת רלבנטית יותר  עבור החברה.

השיטות הנוספות משמשות בדר"כ כאינדיקציה בלבד והשלמה לשיטת ה-DCF. הערך הנכסי הנקי ייושם בנסיבות של מימוש בדר"כ, ערך זה חשוב  בעיקר כדי לקבוע סכום מינימלי "רצפה" לשווי. שיעורי ההיוון אמורים לשקף בין היתר את הערכת הסיכון העסקי התפעולי והפיננסי הטמון בפעילות החברה, ועלויות ההון העומדות בפני החברה.

שייך לנושאים: כללי


× 6 = שתיים עשרה