שם הכותב: תאריך: 04 נובמבר 2014

Bullמוצרים פיננסים נפוצים בשוק ההון כוללים מוצרי מדדים כדוגמת תעודות סל, תעודות בחסר ותעודות מורכבות. בישראל קיימות מאות רבות של תעודות שונות עם היקף נכסים מנוהל של עשרות מיליארדי שקלים המונפקות על ידי בתי השקעות.

תעודות הסל מתחלקות למספר קריטריונים מרכזיים: כיוון המעקב של התעודה אחרי המדד (שורט / לונג) ומאפייני המדד אחריו עוקבת תעודת הסל. המדד עשוי להיות מדד שהרכבו קבוצת מניות, אג"ח או מחיר מסוים של סחורה (קומודיטי) או שילוב שלהם.

לשון אחר, תעודות סל הן נייר ערך המבטיח למחזיק בו את תשואת המדד אחריו הוא עוקב, בניכוי עמלות ודמי ניהול שנקבעו מראש וזאת בין באמצעות תשלום במזומן ובין באמצעות מתן סל ניירות הערך הכלולים במדד. למשל, רכישת תעודת סל העוקבת אחר מדד ת"א 100, מדד הכולל את 100 החברות הגדולות והסחירות ביותר בבורסה בישראל, דומה לרכישת כל 100 המניות הנכללות במדד על פי משקלן היחסי במדד, בניכוי דמי ניהול.

סוגי תעודות הסל

תעודה בחסר היא נייר ערך המקנה למחזיק בו את הזכות לקבל בתשלום במזומן את ההפרש בין מחיר המימוש לבין המחיר של מדד על סל של ניירות ערך, בניכוי עמלות שנקבעו.

תעודה מורכבת היא נייר ערך המקנה למחזיק בו את הזכות לקבל חשיפה למספר מדדים, חשיפה ממונפת או חשיפה לאסטרטגיית השקעה כלשהי, הכל בהתאם לנוסחת התעודה המורכבת.

מוצרי מדדיםהמכניקה מאחורי התעודה

תעודות הסל, תעודות בחסר ותעודות מורכבות מגובות בנכסי בסיס, מכשירים פיננסיים ומזומנים, המשועבדים, ככלל, בשעבוד מדרגה ראשונה לטובת הנאמן עבור מחזיקי התעודות. בחברות המנפיקות תעודות סל, המדיניות היא לפעול לכך שבסיום כל יום מסחר ובמהלכו, הסכום בו תהיה החברה חשופה לשינויים בשערי מדדי המניות יהיה קרוב, ככל האפשר, לאפס.

קיים קשר מתמטי בין מחיר התעודה למחיר נכס הבסיס אחריו היא עוקבת, היות ומחירה של תעודת סל נגזר ממחיר נכס הבסיס אליו היא צמודה ועל פי נוסחה הקבועה מראש בתשקיף התעודה.

מנפיק התעודה מבטיח לקונה "החזר כספי" בכל עת או בתום תקופה מסוימת, בתוספת השינוי בנכס הבסיס אחריו התעודה עוקבת, ובניכוי עמלות. בעת הרכישה, המנפיק רוכש את נכס הבסיס כדי ליצור מצב של אחידות בין התחייבויותיו (תעודות הסל שנמכרו) לבין הנכסים אותם הוא מחזיק כנגדן. פעולת הרכישה של המנפיק נקראת "התכסות".

מנפיקי תעודות הסל משמשים כעושי שוק המצטטים היצע וביקוש של המחירים בהתאם להתנהגות נכס הבסיס אחריו עוקבת תעודת הסל. כלומר, מנפיקי תעודות הסל דואגים לספק ציטוטי קניה ומכירה במהלך יום המסחר, שמספקים את ההיצע והביקוש בשוק, במרחק קרוב ככל הניתן לנכס הבסיס שאחריו היא עוקבת.

רשות ניירות ערך פרסמה ביום 13/11/2011 לציבור את עיקרי מודל הפיקוח החדש על תעודות הסל. המודל מתמודד עם הסיכונים השונים הכרוכים בפעילותן של תעודות הסל – סיכון תפעולי, סיכון שוק, סיכון אשראי וסיכון נזילות. המודל קובע, בין היתר, חובת הקצאת הון במסגרת חשבון מגבה בהתאם למנגנונים האומדים את הסיכונים השונים. הכללים שנקבעו במסגרת המודל מיועדים לעודד את מנהלי תעודות הסל להתנהלות אחראית ושמרנית, באופן המיועד לצמצם את הסיכונים הכרוכים בפעילות זאת. מן הצד השני, המודל לא פוגע ביכולתם של מנהלי תעודות הסל הקיימים בשוק להמשיך בפעילותם ואינו פוגע בכושר התחרות שלהם מול מוצרים מתחרים.

מוצרי מדדיםאופן מדידת תעודות הסל בדוחות הכספיים

 

על אף שמבחינה משפטית הנפקת תעודת סל מהווה "מוצר מדדים" נפרד (כפי שפורט לעיל) ואף "משווק" בתשקיף החברה כמוצר מימוני העומד בפני עצמו, יש להביא בחשבון כי בהתאם לתקינה החשבונאית הבינלאומית (IFRS) המיושמת בחברות ציבוריות בישראל, תעודת הסל מהווה מכשיר פיננסי מורכב וכפועל יוצא מתבצע פיצול לשני רכיבים שכל אחד מהם נמדד בשיטת מדידה שונה, כפי שיובהר להלן.

בהתאם לדרישות תקן חשבונאות בינלאומי מספר 39 (להלן תקן 39) ניתן לייעד את ניירות הערך הסחירים המשמשים כנכסים מגבים לקבוצת שווי הוגן דרך רווח והפסד. התחייבויות בגין תעודות הסל הינן מכשיר פיננסי מורכב הכולל חוזה מארח ונגזר משובץ. בהתאם לתקן 39 יש להפריד במקרים מסוימים את הטיפול החשבונאי בין החוזה המארח (תעודות סל המהוות הלוואה ב- zero-coupon) והנגזר המשובץ (שהינו עסקת פורוורד על המדד שתעודות הסל צמודות לו) ולמדוד כל אחד מהם בנפרד. החוזה המארח בתוך תעודת הסל יימדד על פי העלות המופחתת בכל מועד דיווח בניכוי יתרת הוצאות ההנפקה שטרם הופחתו. תקן 39 אינו מחייב הצגה נפרדת של כל אחד מרכיבי המכשיר המורכב.

על פי הוראות תקן 39 כאשר מכשיר פיננסי מורכב כולל בתוכו נגזר משובץ, הנגזר המשובץ מוצג בשווי הוגן. שינויים בשווי ההוגן לאורך חיי תעודת הסל נזקפים לדוח רווח והפסד. השווי ההוגן של הנגזר המשובץ ליום הנפקת תעודות הסל שואף לאפס.

בהתאם, הוצאות ההנפקה של תעודות הסל ייוחסו לפי יחסי השווי בין הנגזר המשובץ לחוזה המארח. הואיל והשווי של הנגזר המשובץ זניח, עיקר הוצאות ההנפקה יוחסו לחוזה המארח (הלוואה ב-  zero-coupon).

שייך לנושאים: כללי, שוק ההון


שתיים + = 5